НОВ ЖИВОТ

петък, 4 октомври 2013 г.

Как да уловиш мъжа на мечтите си

Раз­бе­ри към коя зо­диа­кал­на сти­хия при­над­ле­жи и дей­ствай!

ОГЪ­Н
(Ове­н‚ Лъв‚ Стре­лец)
Да се прив­ле­че вни­ма­ние­то на “о­г­не­ния” мъж е лес­на ра­бо­та. Той обо­жа­ва всич­ко ярко и ек­зо­тич­но - фа­тал­ни­те кра­са­ви­ци‚ ярки­те ки­ноз­вез­ди‚ най-кра­си­во­то или ум­но мо­ми­че в учи­ли­ще­то. Скром­но­то оба­яние на Пе­пеля­шка пре­диз­вик­ва са­мо ус­мив­ка у то­зи пла­ме­нен джен­тъл­мен. Мъ­же­те‚ на­ми­ра­щи се под пок­ро­ви­телс­тво­то на Огъ­ня‚ оби­ча­т шум­ни­те ку­по­ни и пре­пъл­не­ни­те с хо­ра мес­та‚ къ­де­то пла­мен­на­та им на­ту­ра мо­же да ста­не цен­тър на вни­ма­ние. За­то­ва‚ пла­ни­рай­ки ин­тим­на сре­ща‚ трябва да пом­ниш след­но­то: пред­стои ти да за­ме­ниш със са­ма­та се­бе си цяла­та зри­тел­на за­ла. “О­г­не­ният” мъж не­на­виж­да всяка кри­ти­ка‚ до­ри конс­трук­тив­на­та и бо­лез­не­но реа­ги­ра на най-мал­ко­то съм­не­ние в своя­та из­клю­чи­тел­ност. За­то­ва пък мо­жеш да го лас­каеш на воля. И не се стра­ху­вай‚ че ще пре­ка­лиш с ком­пли­мен­ти­те. В то­зи слу­чай няма опа­снос­т от по­доб­но не­що.

ЗЕ­МЯ
(Ко­зи­рог‚ Те­лец‚ Де­ва)
“Зе­мни­те­” мъ­же са за­вър­ше­ни ма­те­риа­лис­ти. За тях е зна­чи­тел­но по-важ­но доб­ре да опи­па­т не­що‚ от­кол­ко­то сто пъ­ти да го видят или да чуят за не­го. Но щом ре­шат‚ че то­ва не­що си стру­ва‚ всякак­ви препя­тствия по пътя им мо­мен­тал­но би­ват по­ме­те­ни. От “зе­мни­те­” мъ­же из­ли­зат мно­го доб­ри съп­ру­зи. А за да пос­тиг­неш то­ва‚ трябва да заб­ра­виш за ими­джа на ук­ро­ти­тел­ка на мъж­ки сър­ца‚ за неу­дър­жи­мия по­рив и то­ми­тел­ния флирт по вре­ме на съ­би­ра­не­то. Ако се дър­жиш ка­то фа­тал­на же­на‚ из­бра­ният ка­ва­лер ни­ко­га няма да прис­тъ­пи към по-близ­ки от­но­ше­ния с теб. “Зе­мни­те­” мъ­же не търсят 22 же­ни за праз­ни раз­вле­че­ния‚ те ис­кат дос­той­на спът­ни­ца в жи­во­та - кра­си­ва‚ сил­на‚ здра­ва‚ це­леус­тре­ме­на, доб­ра до­ма­киня. По­ка­жи му та­ки­ва ка­чес­тва и в зам­яна ще по­лу­чиш на­деж­дна­та му ръ­ка и мъ­жес­тве­но­то му сър­це.

ВЪЗ­ДУХ
(Вез­ни‚ Во­до­лей‚ Близ­на­ци)
Те­зи мъ­же най-чес­то се въз­прие­мат ка­то по­тен­циал­ни жер­тви‚ за­то­ва в ни­ка­къв слу­чай не пред­прие­май ата­ка за по­кор­ява­не­то им. Зад го­ре­щи­те пог­ле­ди и страс­тни­те до­кос­ва­ния на та­къв мъж вед­на­га му се при­чу­ва дрън­че­не на брач­ни­те око­ви­‚ неу­мо­лим плач на бе­бе‚ кър­тов­ска ра­бо­та за бла­го­то на се­мей­ство­то. Клю­чо­ви­те ду­ми в жи­во­та на пред­ста­ви­те­ли­те на “въ­здуш­ни­те­” зо­дии са прия­телс­тво и сво­бо­да. Име­нно прия­телс­тво­то трябва да се из­пол­зва ка­то при­мам­ка. Наис­ти­на сбли­жа­ва­не­то с та­къв джен­тъл­мен не е прос­та ра­бо­та. Той трябва да бъ­де ув­ле­чен в за­ни­ма­тел­на бе­се­да‚ да бъ­де заин­три­гу­ван от ин­те­лек­та ти‚ да ви­ди у теб нес­тан­дар­тни въз­гле­ди за не­ща­та. Пон­яко­га се съз­да­ва впе­чат­ле­ние­то‚ че то­зи дъл­бо­ко­мис­лен ри­цар се ув­ли­ча са­мо по вът­реш­ния блясък. Щом се влю­би оба­че­‚ ти ще се ока­же­ш в бур­ния во­до­вър­теж на не­го­вия ис­крен ин­те­рес.

ВО­ДА
(Рак‚ Скор­пион‚ Ри­би)
Те­зи мъ­же са про­фе­сио­нал­ни из­ку­си­те­ли. Тяхна­та сти­хия са бур­ни­те емо­цио­нал­ни от­но­ше­ния. До­ри ми­мо­лет­но­то ув­ле­че­ние на “во­дни­те­” е спо­соб­но да пре­вър­не връз­ка­та в ос­ле­пи­те­лен и чувс­твен ро­ман за цял жи­вот. Лю­бов­ни­те от­но­ше­ния с не­го са чувс­тве­но прик­лю­че­ние‚ пъ­те­шес­твие в стра­на­та на из­тън­че­ни­те емо­ции­‚ дъл­бо­ки­те усе­ща­ни­я и мис­тич­но­то взаи­моп­ро­ник­ва­не. Но с те­че­ние на вре­ме­то вче­раш­на­та бо­гиня за еди­н миг мо­же да се пре­вър­не в оби­кно­ве­на прия­тел­ка‚ а блест­ящият свят - в теат­ра­лен де­кор. Да се пле­ни въоб­ра­же­ние­то на та­къв дон­жуан е мно­го лес­но‚ но да се зав­ла­дее сър­це­то му е зна­чи­тел­но по-труд­но. Спът­ни­ца­та в жи­во­та на та­къв мъж е дос­той­на за съ­жа­ле­ние - тя ще трябва да се при­мир­ява с не­го­вия ар­тис­ти­чен на­чин на жи­вот.

Няма коментари:

Публикуване на коментар